Efektywność energetyczna

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, określenie efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Czytaj więcej: Efektywność energetyczna

Mała energetyka wodna

Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 2,7 % powierzchni kraju a w przeliczeniu na jednego mieszkańca ich zasobność jest trzy razy mniejsza niż średnia europejska. W Polsce nie ma zbyt dobrych warunków naturalnych, które sprzyjałyby rozwojowi hydroenergetyki, a w szczególności budowie dużych elektrowni wodnych. Wynika to z nizinnego charakteru naszego kraju, niewielkiego spadku rzek, umiarkowanych opadów oraz budowy geologicznej (duży udział skał przepuszczalnych w pokryciu terenu). Istnieją jednak pewne rezerwy dla rozwoju tej gałęzi energetyki a zwłaszcza małej energetyki wodnej (MEW).

Czytaj więcej: Mała energetyka wodna

Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od sierpnia br.
Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

Czytaj więcej: Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

Rejestracja i logowanie

Realizacja:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partner:

CASE Doradcy Sp. z o.o.
CASE Doradcy Sp. z o.o.